Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας

62.-(1) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εκτός εάν και μέχρις ότου ικανοποιηθεί πλήρως ότι το πρόσωπο το οποίο αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ο οποίος στο παρόν Τμήμα αναφέρεται εφεξής ως «ο αιτών») πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και σε πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζονται δυναμει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(2) Ο αιτών παρέχει όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων, στο οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα είδη των προτεινόμενων υπηρεσιών και η οργανωτική δομή, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει η Επιτροπή να ικανοποιηθεί ότι ο αιτών έχει θεσπίσει, κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου.

(3) Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας.