Περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας

61.-(1) Η άδεια λειτουργίας προσδιορίζει τις υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων τις οποίες επιτρέπεται να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, που επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων, υποβάλλει αίτηση επέκτασης της άδειας λειτουργίας του στην Επιτροπή.

(2)(α) Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει την άδεια λειτουργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(β) Άδεια λειτουργίας που χορηγείται, από αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής άλλου από τη Δημοκρατία, σε πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, ισχύει στη Δημοκρατία και του επιτρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει την άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία.