Δημοσίευση αποφάσεων

72.-(1)(α) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο, κάθε απόφασή της σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή του παρόντος Νόμου, μετά την ενημέρωση του προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση, σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις αποφάσεις για την επιβολή μέτρων διερευνητικής φύσης.

(β) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α), εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα πράττει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

(i) Καθυστερεί τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου έως τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση·

(ii) δημοσιεύει την απόφαση για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου χωρίς αναφορά ονομάτων κατά τρόπο σύμφωνο με το κυπριακό δίκαιο, εάν η ανώνυμη αυτή δημοσίευση εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

(iii) δεν δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί-

(Α) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών·

(Β) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών, σε σχέση με τις κυρώσεις ή τα μέτρα, που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

(γ) Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυμη δημοσίευση της κύρωσης ή μέτρου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων δύναται να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυμη δημοσίευση.

(2) Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, κατά της απόφασης της περί επιβολής κύρωσης ή μέτρου, έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας δημοσιεύει, επίσης άμεσα, στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο, τα στοιχεία για την προσφυγή και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση περί επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

(3)(α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζουν ότι κάθε δημοσίευση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παραμένει στον διαδικτυακό τους τόπο τουλάχιστον για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καθώς επίσης και για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων για τις σχετικές κυρώσεις ή μέτρα και την έκβαση των εν λόγω προσφυγών. Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα μεριμνούν να λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ.

(4)(α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα μέτρα που έχουν επιβάλει δυνάμει των εδαφίων (1) και (2). Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για μέτρα διερευνητικής φύσης.

(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ, σε ετήσια βάση, ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναληφθεί και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.

(5) Όταν η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει δημοσίως διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις ή ποινικές κυρώσεις, αναφέρει παράλληλα το γεγονός αυτό στην ΕΑΚΑΑ.