Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων

73.-(1) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας ασκεί τις εξουσίες εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών και των εξουσιών για την επιβολή επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 70, και τις εξουσίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη λήψη μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 71 σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο -

(α) Άμεσα·

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·

(γ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εάν αυτό προβλέπεται στο κυπριακό δίκαιο.

(2)(α) Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου μιας διοικητικής κύρωσης ή την επιβολή ενός μέτρου, στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών επιβολής κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 71, έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι σκόπιμο-

(i) Τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης·

(ii) το βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

(iii) την οικονομική ισχύ του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει ειδικότερα από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

(iv) την σημασία των κερδών που αποκομίστηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

(v) τις ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

(vi) το βαθμό συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, χωρίς επηρεασμό της ανάγκης διασφάλισης της παραίτησης από αποκομισθέντα κέρδη ή αποφευχθείσες ζημίες·

(vii) προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

(β) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο (α), κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων.