Απαιτήσεις για το διοικητικό συμβούλιο του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

64.-(1)(α) Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων έχουν κατά πάντα χρόνο επαρκώς καλή φήμη, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία και αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(β) Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε αποτελεσματικά να θέτει υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών όποτε αυτό είναι αναγκαίο και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τη διοίκηση, όταν είναι αναγκαίο.

(γ) Όταν ένας διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας ζητεί άδεια λειτουργίας για Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., του Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή του Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. είναι τα ίδια με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, τα πρόσωπα αυτά τεκμαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου (α).

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων γνωστοποιεί στην Επιτροπή όλα τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και κάθε μεταβολή αυτών, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παρόχου με το εδάφιο (1).

(3) Το διοικητικό συμβούλιο ενός παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων ορίζει και επιβλέπει την εφαρμογή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων του διαχωρισμού των καθηκόντων στον οργανισμό και της αποφυγής των συγκρούσεων συμφερόντων, με τρόπο που προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και τα συμφέροντα των πελατών του.

(4) Η Επιτροπή αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εάν δεν έχει ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων κατέχουν επαρκώς καλή φήμη, ή εάν υπάρχουν αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του παρόχου αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή διοίκησή του, την επαρκή μέριμνα για τα συμφέροντα των πελατών του και την ακεραιότητα της αγοράς.