Οργανωτικές απαιτήσεις

65.-(1) Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτει επαρκείς πολιτικές και ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει των Άρθρων 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευσή τους από τον Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. οφείλει να είναι σε θέση να διαδίδει αποδοτικά και με συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς διακρίσεις και σε μορφότυπο που διευκολύνει την ενοποίηση των πληροφοριών αυτών με παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές.

(2) Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από έναν Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοοικονομικού μέσου·

(β) την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή·

(γ) τον όγκο της συναλλαγής·

(δ) τη χρονική στιγμή της συναλλαγής·

(ε) τη χρονική στιγμή αναφοράς της συναλλαγής·

(στ) την ένδειξη συμβόλου τιμής της συναλλαγής·

(ζ) τον κωδικό του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή, ή τον κωδικό «SI» εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω συστηματικού εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»∙

(η) όπου εφαρμόζεται, μια ένδειξη ότι η συναλλαγή υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους.

(3) Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων με τους πελάτες του. Ειδικότερα, ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., που είναι επίσης διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας ή ΚΕΠΕΥ, χειρίζεται όλες τις συλλεγόμενες πληροφορίες κατά τρόπο που να μη δημιουργεί διακρίσεις, εφαρμόζει δε και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις διαχωρισμού των διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών.

(4) Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτει υγιείς μηχανισμούς ασφαλείας σχεδιασμένους για τη διασφάλιση των μέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, και την αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών πριν τη δημοσίευση. Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διατηρεί επαρκείς πόρους και διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρέχει και να διατηρεί τις υπηρεσίες του κατά πάντα χρόνο.

(5) Ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτει συστήματα που να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά εάν οι αναφορές συναλλαγών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις και εμφανή σφάλματα και να ζητούν την εκ νέου διαβίβαση τυχόν εσφαλμένων αναφορών.