Άρνηση συνεργασίας

84.-(1) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να ενεργήσει, κατόπιν αιτήματος για συνεργασία, σε διεξαγωγή έρευνας, επιτόπιας εξακρίβωσης ή εποπτικής δραστηριότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 ή να ανταλλάξει πληροφορίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82, μόνον εάν-

(α) Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων, ενώπιον δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(β) έχει ήδη εκδοθεί στη Δημοκρατία τελική δικαστική απόφαση για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

(2) Σε περίπτωση άρνησης, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ, παρέχοντας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.