Δεσμευτική διαμεσολάβηση

83. Η Επιτροπή δύναται να αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα σχετικό με ένα από τα ακόλουθα απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος:

(α) Για διεξαγωγή εποπτικής δραστηριότητας, επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 81· ή

(β) για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.