Ορισμός των αρμόδιων αρχών

68. Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ορίζονται ως οι αρμόδιες αρχές οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διάφορες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του παρόντος Νόμου.