Συνεργασία μεταξύ αρχών στη Δημοκρατία

69.-(1)(α) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3(3) και (4).

(γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους.

(2) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται στενά και με τις αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία για την εποπτεία των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(3) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία ιδιαίτερης σημασίας ή σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους.