Εποπτικές εξουσίες

70.-(1) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα έχουν όλες τις εξουσίες εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών και των εξουσιών για την επιβολή επανορθωτικών μέτρων, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(2) Οι εξουσίες της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν, επιπροσθέτως των εξουσιών της Επιτροπής που καθορίζονται στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο και της Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρονται στον Νόμο, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο, σε οποιαδήποτε μορφή, που θεωρούν ότι μπορεί να είναι σχετικό με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και να λαμβάνουν το έγγραφο ή αντίγραφό του·

(β) να απαιτούν ή να ζητούν την παροχή πληροφοριών από οιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, να καλούν και να θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες·

(γ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες·

(δ) να απαιτούν τα υφιστάμενα αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία διακίνησης δεδομένων που κατέχει η ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(ε) να απαιτούν τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή αμφότερα·

(στ) να απαιτούν την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·

(ζ) να απαιτούν πληροφορίες από τους ελεγκτές των ΚΕΠΕΥ, των ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·

(η) να μεριμνούν για την άσκηση ποινικής δίωξης·

(θ) να αναθέτουν σε ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες να διενεργούν εξακριβώσεις ή έρευνες·

(ι) να απαιτούν ή να ζητούν την παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου και κάθε σχετικού εγγράφου, από οιονδήποτε, σχετικά με το μέγεθος και το σκοπό θέσης ή ανοίγματος που δημιουργήθηκε μέσω παράγωγου επί εμπορεύματος, και για κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση στην υποκείμενη αγορά·

(ια) να απαιτούν την προσωρινή ή οριστική διακοπή οποιασδήποτε πρακτικής ή συμπεριφοράς που η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να προλαμβάνουν την επανάληψη της εν λόγω πρακτικής ή συμπεριφοράς·

(ιβ) να λαμβάνουν κάθε μέτρο που διασφαλίζει ότι οι ΕΠΕΥ, οι ρυθμιζόμενες αγορές και άλλα πρόσωπα, για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις νομικές απαιτήσεις·

(ιγ) να απαιτούν την αναστολή της διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικού μέσου·

(ιδ) να απαιτούν τη διαγραφή ενός χρηματοοικονομικού μέσου από τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις διαπραγμάτευσης·

(ιε) να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο να λάβει μέτρα για τη μείωση του μεγέθους μιας θέσης ή ενός ανοίγματος·

(ιστ) να περιορίζουν τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να διενεργεί συναλλαγές σε παράγωγο επί εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ορίων στο μέγεθος της θέσης που μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος Νόμου·

(ιζ) να εκδίδουν δημόσιες ανακοινώσεις·

(ιη) να απαιτούν τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι σχετικά με έρευνα αναφορικά με παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(ιθ) να αναστέλλουν την εμπορική προώθηση ή την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων ή δομημένων καταθέσεων, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των Άρθρων 40, 41 ή 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(κ) να αναστέλλουν την εμπορική προώθηση ή την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων ή δομημένων καταθέσεων όταν η ΚΕΠΕΥ δεν έχει αναπτύξει ή εφαρμόσει αποτελεσματική διαδικασία έγκρισης προϊόντων ή δεν συμμορφώνεται με άλλο τρόπο προς το άρθρο 17(3) του παρόντος Νόμου·

(κα) να απαιτούν την απομάκρυνση φυσικού προσώπου από το διοικητικό συμβούλιο ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας.