Κατάλογος των ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας

57. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας και τον διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην ΕΑΚΑΑ. Παρόμοια διαβίβαση πραγματοποιείται και για κάθε τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.