Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

56.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας δύναται να συνάπτει με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή φορέα εκκαθάρισης και σύστημα διακανονισμού άλλου κράτους μέλους κατάλληλες συμφωνίες για την εκκαθάριση ή/και τον διακανονισμό ορισμένων ή όλων των συναλλαγών που διενεργούν οι συμμετέχοντες στην αγορά στο πλαίσιο των συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας.

(β) Χωρίς επηρεασμό των τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η ρυθμιζόμενη αγορά άλλου κράτους μέλους δύναται να συνάπτει με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή φορέα εκκαθάρισης και σύστημα διακανονισμού της Δημοκρατίας κατάλληλες συμφωνίες για την εκκαθάριση ή/και τον διακανονισμό ορισμένων ή όλων των συναλλαγών που διενεργούν οι συμμετέχοντες στην αγορά στα συστήματα της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας.

(2)(α) Χωρίς επηρεασμό των τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η Επιτροπή δεν δύναται να αντιταχθεί στη χρήση κεντρικού αντισυμβαλλομένου, φορέων εκκαθάρισης ή/και συστημάτων διακανονισμού άλλου κράτους μέλους, εκτός εάν αυτό είναι αποδεδειγμένα αναγκαίο για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, και λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο άρθρο 38(2) του παρόντος Νόμου προϋποθέσεων για τα συστήματα διακανονισμού.

(β) Για να μην υπάρχει περιττή επικάλυψη των ελέγχων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την επίβλεψη ή εποπτεία του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού που ήδη ασκούν οι κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού ή άλλες τυχόν εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα εν λόγω συστήματα.