Υποχρέωση υποβολής ορθών, πλήρων και ακριβών πληροφοριών

93.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, να υποβάλλει ή γνωστοποιεί στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, ή να δημοσιοποιεί, ή να ανακοινώνει δημόσια, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα, οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβειά τους.

(2) Απαγορεύεται η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε αίτηση ή γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, ή εντός οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προνοείται στον παρόντα Νόμο ή στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.