Πρόσωπα που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ

92.-(1) Η Επιτροπή δύναται, με οδηγία της, να καθορίζει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν να πιστοποιούνται από την Επιτροπή για να εργοδοτούνται ή/και να διορίζονται σε ΚΕΠΕΥ. Η δυνάμει του παρόντος άρθρου οδηγία καθορίζει και κάθε ειδικό θέμα που αφορά, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση πιστοποίησης των εν λόγω προσώπων, τη διαδικασία, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα αφορά την εγγραφή και διαγραφή τους στα σχετικά μητρώα για την εγγραφή πιστοποιημένων προσώπων, τα οποία θα συσταθούν και θα τηρούνται δυνάμει τέτοιας οδηγίας.

(2) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που οφείλουν να πιστοποιούνται από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η ΚΕΠΕΥ απασχολεί τέτοια πρόσωπα μόνο όταν αυτά συμμορφώνονται με την οδηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας.