Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις ΕΠΕΥ, στους διαχειριστές αγοράς, στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Δημοκρατίας.

(2) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Τους όρους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ΚΕΠΕΥ και τη λειτουργία των ΕΠΕΥ·

(β) την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος·

(γ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας·

(δ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·

(ε) την εποπτεία, συνεργασία και εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές·

(στ) άλλα συναφή θέματα.

(3) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται, επίσης, σε πιστωτικά ιδρύματα, όταν τα εν λόγω ιδρύματα παρέχουν μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που τους χορηγήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους:

(α) Τα άρθρα 4(2), 10(1) και 15, και τα άρθρα 17 έως 21·

(β) το Κεφάλαιο II του Τίτλου II·

(γ) το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, εκτός του άρθρου 35(2) και (3) και του άρθρου 36(2) έως (6) και (9)·

(δ) τα άρθρα 68 έως 76 και τα άρθρα 81, 86, 87 και 92.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τυχόν αναφορά των προαναφερομένων διατάξεων στην Επιτροπή θεωρείται ότι συνιστά κατ’ αναλογία αναφορά στην Κεντρική Τράπεζα.

(4) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται, επίσης, σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και σε ΚΕΠΕΥ, όταν τα εν λόγω ιδρύματα και ΚΕΠΕΥ πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες σχετικά με δομημένες καταθέσεις:

(α) Το άρθρο 10(1), το άρθρο 15 και το άρθρο 17(2), (3) και (6)·

(β) τα άρθρα 24 έως 27, και τα άρθρα 29, 30 και 31·

(γ) τα άρθρα 68 έως 76.

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος εδαφίου αναφορικά με αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, τυχόν αναφορά των προαναφερομένων διατάξεων στην Επιτροπή θεωρείται ότι συνιστά κατ’ αναλογία αναφορά στην Κεντρική Τράπεζα.

(5) Το άρθρο 18(1) έως (6) εφαρμόζεται, επίσης, στα μέλη ή τους συμμετέχοντες των ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ που δεν έχουν την υποχρέωση να αδειοδοτούνται βάσει του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(α), (ε), (θ) και (ι).

(6) Τα άρθρα 58 και 59 εφαρμόζονται, επίσης, σε πρόσωπα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.

(7)(α) Όλα τα πολυμερή συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II για ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ή τις διατάξεις του Τίτλου III για ρυθμιζόμενες αγορές της Δημοκρατίας.

(β) ΕΠΕΥ, οι οποίες, σε οργανωμένη, συχνή, συστηματική και ουσιαστική βάση, διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές πελατών, εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ ή ΜΟΔ, λειτουργούν σύμφωνα με τον Τίτλο III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(γ) Με την επιφύλαξη των Άρθρων 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, όλες οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου και που δεν συνάπτονται σε πολυμερή συστήματα ή συστηματικούς εσωτερικοποιητές, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις του Τίτλου III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.