Απαιτήσεις σχετικές με τα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας

47.-(1) Τα πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας οφείλουν να είναι κατάλληλα.

(2) Ο διαχειριστής αγοράς της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας-

(α) Παρέχει στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή/και του διαχειριστή της και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων κάθε προσώπου που είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στη διοίκησή της·

(β) γνωστοποιεί στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί κάθε μεταβίβαση κυριότητας που επιφέρει μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας.

(3) Η Επιτροπή αρνείται να εγκρίνει τις προτεινόμενες μεταβολές στα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή/και στο διαχειριστή της, εάν έχει αντικειμενικούς και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι μεταβολές αυτές αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή διοίκηση της ρυθμιζόμενης αγοράς.