Οργανωτικές απαιτήσεις

48.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας -

(α) Διαθέτει μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών που μπορεί να συνεπάγεται για τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή για τα μέλη της ή τους συμμετέχοντες σε αυτήν, κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συμφερόντων της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, των ιδιοκτητών ή του διαχειριστή αγοράς και της υγιούς λειτουργίας της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, και ειδικότερα όταν αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκπλήρωση των λειτουργιών που η Επιτροπή έχει αναθέσει στη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας· και

(β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη, για να εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς και συστήματα για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών κινδύνων για τη λειτουργία της, και για να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων· και

(γ) διαθέτει μηχανισμούς για την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μηχανισμών έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστημάτων· και

(δ) εφαρμόζει διαφανείς και μη παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες που παρέχουν τη δίκαιη και εύρυθμη διεξαγωγή των συναλλαγών, και διατυπώνει αντικειμενικά κριτήρια για την αποδοτική εκτέλεση των εντολών· και

(ε) διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που διευκολύνουν την αποδοτική και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων της· και

(στ) διαθέτει, τόσο κατά το χρόνο της χορήγησης της άδειας λειτουργίας της όσο και σε συνεχή βάση, επαρκείς οικονομικούς πόρους για να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία της, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της κλίμακας των συναλλαγών που διενεργούνται στη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, καθώς και του φάσματος και της σοβαρότητας των κινδύνων στους οποίους αυτή είναι εκτεθειμένη.

(2) Απαγορεύεται στους διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας να εκτελούν εντολές πελατών έναντι ιδίων κεφαλαίων ή να καταρτίζουν αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις ρυθμιζόμενες αγορές της Δημοκρατίας που διαχειρίζονται.