Γενικές αρχές και πληροφόρηση πελατών

25.-(1) Η ΚΕΠΕΥ ενεργεί δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή, όπου εφαρμόζεται, παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της, και να συμμορφώνεται ιδίως με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 26.

(2)(α) Οι ΚΕΠΕΥ, που παράγουν χρηματοοικονομικά μέσα προς πώληση σε πελάτες -

(i) Διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας προσδιορισμένης αγοράς-στόχου τελικών πελατών, εντός της σχετικής κατηγορίας ή πελατών∙ και

(ii) διασφαλίζουν ότι η στρατηγική για τη διανομή των χρηματοοικονομικών μέσων είναι συμβατή με την προσδιορισμένη αγορά-στόχο∙ και

(iii) λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο.

(β) Η ΚΕΠΕΥ κατανοεί τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία προσφέρει ή συνιστά, αξιολογεί τη συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων με τις ανάγκες των πελατών στους οποίους παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών, που αναφέρεται στο άρθρο 17(3) και διασφαλίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα προσφέρονται ή συνιστώνται μόνο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του πελάτη.

(3) Οι ΚΕΠΕΥ διασφαλίζουν ότι -

(α) Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απευθύνουν σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές∙ και

(β) οι διαφημιστικές ανακοινώσεις μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

(4)(α) Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι παρέχει, στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες, εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την ΚΕΠΕΥ και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές, τους τόπους εκτέλεσης και το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις, και ότι η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει τα εξής:

(i) Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η ΚΕΠΕΥ οφείλει, εγκαίρως πριν από την παροχή των επενδυτικών συμβουλών, να ενημερώνει τον πελάτη-

(Α) κατά πόσο οι συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση ή όχι· και

(Β) κατά πόσο οι συμβουλές στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη ανάλυση των διαφόρων τύπων χρηματοοικονομικών μέσων και, ιδίως, εάν το εύρος αυτό περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται ή διατίθενται από οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με την ΚΕΠΕΥ ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως τόσο στενές συμβατικές σχέσεις ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος επηρεασμού της ανεξάρτητης βάσης των παρεχομένων συμβουλών·

(Γ) κατά πόσο η ΚΕΠΕΥ θα παρέχει στον πελάτη περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας των χρηματοοικονομικών μέσων που προτείνονται στον εν λόγω πελάτη·

(ii) οι πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις στα εν λόγω μέσα ή με την υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών στρατηγικών και να αναφέρουν κατά πόσο το χρηματοοικονομικό μέσο απευθύνεται σε ιδιώτες ή επαγγελματίες πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη την προσδιορισμένη αγορά-στόχο σύμφωνα με το εδάφιο (2)·

(iii) οι πληροφορίες για όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που να σχετίζονται τόσο με τις επενδυτικές υπηρεσίες όσο και με τις παρεπόμενες υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, του κόστους του χρηματοοικονομικού μέσου που προτείνεται ή διαφημίζεται στον πελάτη, και του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης δύναται να το πληρώσει, περιλαμβάνοντας και όλες τις πληρωμές προς τρίτους.

(β) Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με όλα τα κόστη και τις επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την επενδυτική υπηρεσία και το χρηματοοικονομικό μέσο και που δεν προκαλούνται από την εμφάνιση υποκείμενου κινδύνου της αγοράς, αθροίζονται για να επιτρέψουν στον πελάτη να κατανοήσει το συνολικό κόστος καθώς και τη σωρευτική επίδρασή του στην απόδοση της επένδυσης και, εάν το ζητήσει ο πελάτης, συνοδεύονται από αναλυτική καταγραφή του κόστους. Όπου εφαρμόζεται, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στον πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετήσια, κατά τη διάρκεια ισχύος της επένδυσης.

(5) Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (4) και (9) παρέχονται σε κατανοητή μορφή κατά τρόπο ώστε οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι εύλογα σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου του προσφερόμενου χρηματοοικονομικού μέσου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί μιας εμπεριστατωμένης βάσης. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή.

(6) Όταν η επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως μέρος χρηματοοικονομικού προϊόντος που ήδη υπόκειται σε άλλες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα και την καταναλωτική πίστη, όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης, η εν λόγω υπηρεσία δεν υπόκειται επιπροσθέτως στις επιβαλλόμενες με τα εδάφια (3), (4) και (5) υποχρεώσεις.

(7) Όταν η ΚΕΠΕΥ ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ-

(α) Αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων που είναι διαθέσιμα στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτικοί στόχοι του πελάτη μπορούν να επιτευχθούν κατάλληλα, και δεν πρέπει να περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από-

(i) την ίδια την ΚΕΠΕΥ ή οντότητες που συνδέονται με στενούς δεσμούς με την ΚΕΠΕΥ· ή

(ii) άλλες οντότητες με τις οποίες η ΚΕΠΕΥ έχει τέτοιες στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα συμβατικές σχέσεις, ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος επηρεασμού της ανεξάρτητης βάσης των παρεχομένων συμβουλών·

(β) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο μέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου μέρους, σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες∙ ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε να μην μπορεί να κριθεί ότι επηρεάζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη, πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς και εξαιρούνται από την παρούσα παράγραφο.

(8) Κατά την παροχή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η ΚΕΠΕΥ δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο μέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου μέρους σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες. Ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε να μην μπορεί να κριθεί ότι επηρεάζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη, πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς και εξαιρούνται από το παρόν εδάφιο.

(9)(α) Οι ΚΕΠΕΥ δεν θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 24 ή δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν καταβάλλουν ή εισπράττουν οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια ή παρέχουν ή δέχονται οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος, σε σχέση με την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόμενης υπηρεσίας, προς ή από οιοδήποτε μέρος πλην του πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πληρωμή ή το όφελος-

(i) Έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη∙ και

(ii) δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους.

(β) Η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της αμοιβής ή του οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή, εάν το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μέθοδος υπολογισμού του εν λόγω ποσού, πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς στον πελάτη, με περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο, πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Όπου εφαρμόζεται, η ΚΕΠΕΥ ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με τους μηχανισμούς για τη μεταφορά στον πελάτη της αμοιβής, της προμήθειας ή του χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους που έχει λάβει σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόμενης υπηρεσίας.

(γ) Η καταβολή αμοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη, τα ρυθμιστικά τέλη ή τα νομικά έξοδα, και η οποία αμοιβή ή όφελος δεν μπορεί από τη φύση του να οδηγήσει σε σύγκρουση με την υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο (α).

(10) Η ΚΕΠΕΥ που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες διασφαλίζει ότι η απόδοση του προσωπικού της δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον της να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της. Ειδικότερα, τέτοια ΚΕΠΕΥ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρύθμιση υπό τη μορφή αμοιβών, στόχων πωλήσεων ή υπό άλλη μορφή, που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για το προσωπικό της να συστήσει ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο σε ιδιώτη πελάτη, ενώ η ΚΕΠΕΥ θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετικό χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.

(11)(α) Εάν μια επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος πακέτου ή ως όρος για την ίδια συμφωνία ή πακέτο, η ΚΕΠΕΥ ενημερώνει τον πελάτη κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των διάφορων στοιχείων χωριστά, και παρέχει χωριστή τεκμηρίωση για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου.

(β) Όταν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) συμφωνία ή πακέτο που προσφέρεται σε ιδιώτη πελάτη είναι πιθανόν να διαφέρουν από τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε στοιχείο χωριστά, η ΚΕΠΕΥ παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών στοιχείων της συμφωνίας ή πακέτου και του τρόπου με τον οποίο η αλληλεπίδρασή τους μεταβάλλει τους κινδύνους.

(12)(α) Η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με οδηγίες της να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις στις ΚΕΠΕΥ, σε σχέση με θέματα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται αντικειμενικά και να είναι αναλογικές, με στόχο να αντιμετωπίζονται ορισμένοι κίνδυνοι για την προστασία των επενδυτών ή την ακεραιότητα της αγοράς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί υπό τις περιστάσεις που δημιουργεί η δομή της αγοράς στη Δημοκρατία.

(β) Η Επιτροπή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε απαίτηση την οποία προτίθεται να επιβάλει σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαίτησης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει και αιτιολόγηση της εν λόγω απαίτησης. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις δεν περιορίζουν, ούτε επηρεάζουν με άλλον τρόπο, τα δικαιώματα των ΚΕΠΕΥ όπως αυτά ορίζονται στα Άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.