Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωση προς τους πελάτες

26.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ διασφαλίζουν, και αποδεικνύουν στην Επιτροπή κατόπιν απαίτησής της, ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή πληροφόρηση, σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες, σε πελάτες για λογαριασμό της ΚΕΠΕΥ, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, βάσει του άρθρου 25 και του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή δημοσιεύει, με την έκδοση οδηγίας της, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων και ικανοτήτων.

(2)(α) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνει στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα, σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, σχετικά με τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημίες, καθώς και σχετικά με τους επενδυτικούς του στόχους, περιλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου, ώστε να μπορεί η ΚΕΠΕΥ να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του και, ιδίως, που είναι σύμφωνα με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και με τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες.

(β) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές συμβουλές, στο πλαίσιο των οποίων συστήνει πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 25(11), διασφαλίζει ότι το συνολικό πακέτο είναι κατάλληλο για τον πελάτη.

(3)(α) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, άλλες από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (2), οφείλει να ζητεί από τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη να δίνει πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα, σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή αιτούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η ΚΕΠΕΥ να εκτιμήσει κατά πόσο η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι συμβατά με τον πελάτη. Όταν πρόκειται για πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 25(11), η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι στην εκτίμηση εξετάζεται κατά πόσο το συνολικό πακέτο είναι συμβατό.

(β) Εάν η ΚΕΠΕΥ κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με την παράγραφο (α), ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συμβατά με τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή δύναται να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

(γ) Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν τις κατά την παράγραφο (α) πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία τους, ή αν παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά πόσον η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι συμβατά με αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή δύναται να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

(4) Η ΚΕΠΕΥ, όταν παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στην εκτέλεση εντολών του πελάτη ή τη λήψη και διαβίβασή τους, με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες, εξαιρουμένης της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων, όπως καθορίζεται στο σημείο 2 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος, τα οποία δάνεια ή πιστώσεις δεν αποτελούνται από υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και διευκολύνσεων υπεραναλήψεων πελατών, δύναται να παρέχει τις εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, χωρίς να έχει αναγκαστικά λάβει τις πληροφορίες ή προβεί στη διαπίστωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι υπηρεσίες σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά μέσα:

(i) Μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιρειών και εξαιρουμένων μετοχών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες ενσωματώνονται παράγωγα·

(ii) ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες ενσωματώνονται παράγωγα ή στις οποίες περιλαμβάνονται δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του εμπλεκόμενου κινδύνου·

(iii) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων εκείνων στα οποία ενσωματώνονται παράγωγα ή στα οποία περιλαμβάνονται δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του εμπλεκόμενου κινδύνου·

(iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο Άρθρο 36, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού (EE) αριθ. 583/2010·

(v) δομημένες καταθέσεις, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες περιλαμβάνονται δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή του κόστους της πρόωρης εξόδου από το προϊόν·

(vi) άλλα μη πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου∙

για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, μια αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις και η διαδικασία του Άρθρου 25, παράγραφος 4, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(β) η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη·

(γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η ΚΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να εκτιμήσει την συμβατότητα του χρηματοοικονομικού μέσου ή της υπηρεσίας που παρέχεται ή προσφέρεται και ότι, επομένως, ο ίδιος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας∙ η εν λόγω προειδοποίηση δύναται να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή·

(δ) η ΚΕΠΕΥ συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 24 υποχρεώσεις της.

(5) Η ΚΕΠΕΥ τηρεί αρχείο όπου περιλαμβάνονται έγγραφο ή έγγραφα που καταρτίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΚΕΠΕΥ και του πελάτη, τα οποία αναφέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τους άλλους όρους υπό τους οποίους η ΚΕΠΕΥ θα παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών δύνανται να περιλαμβάνονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νομικά κείμενα.

(6)(α) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να χορηγεί στους πελάτες της επαρκείς αναφορές, σε σταθερό μέσο, σχετικά με τις υπηρεσίες που τους παρέχει. Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη του τύπου και της πολυπλοκότητας των συναφών χρηματοοικονομικών μέσων και της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη, και περιλαμβάνεται, όπου εφαρμόζεται, το κόστος των συναλλαγών και των υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη.

(β) Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η ΚΕΠΕΥ παρέχει στον πελάτη, πριν από τη συναλλαγή, δήλωση, σε σταθερό μέσο, σχετικά με την καταλληλότητα, όπου προσδιορίζονται οι συμβουλές που δίνονται και ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω συμβουλές ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.

(γ) Εάν η συμφωνία για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικού μέσου έχει συναφθεί μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, κάτι που εμποδίζει την εκ των προτέρων παράδοση της δήλωσης καταλληλότητας, η ΚΕΠΕΥ δύναται να παρέχει τη γραπτή δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, σε σταθερό μέσο, αμέσως μετά που ο πελάτης δεσμεύεται με οποιαδήποτε συμφωνία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Ο πελάτης έχει συγκατατεθεί να παραλάβει τη δήλωση καταλληλότητας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής·

(ii) η ΚΕΠΕΥ έχει προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να καθυστερήσει τη συναλλαγή, ώστε να παραλάβει τη δήλωση καταλληλότητας πριν από την ολοκλήρωσή της.

(δ) Εάν η ΚΕΠΕΥ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή έχει ενημερώσει τον πελάτη ότι θα πραγματοποιεί περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, η περιοδική αναφορά περιέχει επικαιροποιημένη δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.

(7) Εάν μια πιστωτική συμφωνία που σχετίζεται με στεγαστική ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία υπόκειται στις διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για καταναλωτές που καθορίζεται στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ, έχει ως προϋπόθεση την παροχή στον ίδιο καταναλωτή μιας επενδυτικής υπηρεσίας σε σχέση με ενυπόθηκες ομολογίες που εκδίδονται ειδικά για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της πιστωτικής συμφωνίας και έχουν τους ίδιους όρους με αυτήν την πιστωτική συμφωνία η οποία σχετίζεται με τη στεγαστική ακίνητη ιδιοκτησία, ούτως ώστε το δάνειο να είναι πληρωτέο, να αναχρηματοδοτείται ή να εξοφλείται, η υπηρεσία αυτή δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.