Σχέσεις με ελεγκτές

78.-(1)(α) Ελεγκτής, ο οποίος εκτελεί σε ΚΕΠΕΥ, ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή εκ της Επιτροπής διαθέτων παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εγκεκριμένο μηχανισμό αναφορών ή εγκεκριμένο μηχανισμό δημοσίευσης τα καθήκοντα του Άρθρου 34 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή του άρθρου 58 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή οποιοδήποτε άλλο εκ του νόμου προβλεπόμενο καθήκον, υποχρεούται να αναφέρει αμέσως στην Επιτροπή κάθε γεγονός ή απόφαση, σχετικά με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, που έλαβε γνώση κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και που ενδέχεται -

(i) Να συνιστά σημαντική παράβαση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διέπουν την άσκηση των δραστηριοτήτων ΚΕΠΕΥ·

(ii) να θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ·

(iii) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.

(β) Ο ελεγκτής υποχρεούται επίσης να αναφέρει τα γεγονότα και τις αποφάσεις, των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκπλήρωση ενός εκ των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) σε επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς με ΚΕΠΕΥ, στην οποία επίσης εκτελεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) καθήκοντα.

(2) Η καλόπιστη αναφορά στην Επιτροπή, από ελεγκτές, γεγονότων ή αποφάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), δεν αποτελεί παράβαση συμβατικού ή νομικού περιορισμού για την αποκάλυψη πληροφοριών και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη των προσώπων αυτών.