Επαγγελματικό απόρρητο

77.-(1) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και οι εντεταλμένοι από την Επιτροπή ή Κεντρική Τράπεζα ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Καμία πληροφορία που περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας μεμονωμένων ΕΠΕΥ, διαχειριστών αγοράς, ρυθμιζόμενων αγορών ή άλλου προσώπου, χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων που προβλέπονται στο κυπριακό ποινικό ή φορολογικό δίκαιο ή σε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(2) Όταν πρόκειται για ΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς ή ρυθμιζόμενη αγορά που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση, οι εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες δεν αφορούν τρίτους, δύνανται να αποκαλυφθούν στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων που επιβάλλει το κυπριακό ποινικό ή φορολογικό δίκαιο, η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα, και άλλες αρχές, φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, δύνανται να τις χρησιμοποιήσουν μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου περί της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή, προκειμένου περί των λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων, για το σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν οι σχετικές πληροφορίες και/ή στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Ωστόσο, εφόσον η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα ή άλλη αρχή, φορέας ή πρόσωπο που διαβιβάζει τις πληροφορίες συγκατατίθεται, η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες δύναται να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς.

(4) Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 υπόκεινται στους όρους περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπει το παρόν άρθρο. Ωστόσο, το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσσει ή να διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και με άλλες νομοθεσίες που ενσωματώνουν Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κυπριακό δίκαιο ή με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται σε ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ρυθμιζόμενες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ΚΑΤ ή, διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες.

(5) Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσσει ή να διαβιβάζει, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν έχουν ληφθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.