Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων αδειοδοτημένων ΚΕΠΕΥ

97. ΚΕΠΕΥ που, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν λάβει ισχύουσα άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6(1) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, λογίζονται ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. Οι εν λόγω ΚΕΠΕΥ υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Νόμου εκδιδόμενων οδηγιών και οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών από τις εν λόγω ΚΕΠΕΥ υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.