Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων αδειοδοτημένων ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών

98. ΕΠΕΥ τρίτων χωρών ή πιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών, που, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν λάβει από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, αντιστοίχως, άδεια λειτουργίας, δυνάμει του άρθρου 78(1) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, για να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία, λογίζονται ότι διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 του παρόντος Νόμου άδεια λειτουργίας, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. Οι εν λόγω επιχειρήσεις τρίτης χώρας υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις τρίτης χώρας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.