Μεταβατική διάταξη αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στο Άρθρο 4.1.1)β) του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

103Α. Η Επιτροπή ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα συνολικά στοιχεία ενεργητικού ΚΕΠΕΥ, η οποία έχει υποβάλει αίτηση άδειας λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του Τίτλου II του παρόντος Νόμου πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία 3 και 6 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος, ισούνται με ή υπερβαίνουν τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000) και ενημερώνει σχετικά την αιτήτρια.