Μεταβατικές διατάξεις

103.-(1) Οι οδηγίες της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2)(α) Μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2021 -

(i) Η υποχρέωση εκκαθάρισης που καθορίζεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου, που καθορίζονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις ενεργειακών παραγώγων ΙΙΙ.6 που συνάπτονται από μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10, παράγραφος 1, του εν λόγω Κανονισμού ή από μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που αδειοδοτούνται για πρώτη φορά ως ΕΠΕΥ από την 3 Ιανουαρίου 2018∙ και

(ii) οι εν λόγω συμβάσεις ενεργειακών παραγώγων ΙΙΙ.6 δεν θεωρούνται συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τους σκοπούς του κατωφλίου εκκαθάρισης που ορίζεται στο Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012:

Νοείται ότι οι συμβάσεις ενεργειακών παραγώγων ΙΙΙ.6, που επωφελούνται από το μεταβατικό καθεστώς κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(β) Η Επιτροπή χορηγεί στις ΚΕΠΕΥ την κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) εξαίρεση και κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τις συμβάσεις ενεργειακών παραγώγων ΙΙΙ.6 για τις οποίες έχει χορηγήσει σε ΚΕΠΕΥ εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο (α).