Υποχρέωση συνεργασίας

80.-(1)(α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, χρησιμοποιώντας τις εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 είτε στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο και στον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών που προβλέπονται στους οικείους νόμους που θεσπίζονται προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(β) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να ζητεί και να λαμβάνει από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφορίες που σχετίζονται με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες ποινικής φύσης που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και τις θέτει στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώνουν την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Ειδικότερα, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας ή εποπτείας.

(δ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται, επίσης, να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, όσον αφορά τη διευκόλυνση της ανάκτησης των προστίμων.

(ε) Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της συνεργασίας, και ειδικότερα της ανταλλαγής πληροφοριών η Επιτροπή καθορίζεται ως σημείο επικοινωνίας, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Όταν η Κεντρική Τράπεζα υπόκειται, βάσει του παρόντος άρθρου, σε υποχρέωση γνωστοποίησης έναντι αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους ή της ΕΑΚΑΑ, προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση μέσω της Επιτροπής.

(2)(α) Στην περίπτωση όπου, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αγορών κινητών αξιών στο κράτος μέλος υποδοχής, η λειτουργία τόπου διαπραγμάτευσης, ο οποίος έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς σε κράτος μέλος υποδοχής, έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του τόπου διαπραγμάτευσης συνάπτουν αναλογικές ρυθμίσεις συνεργασίας.

(β) Στην περίπτωση όπου, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αγορών κινητών αξιών στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος υποδοχής, η λειτουργία τόπου διαπραγμάτευσης, ο οποίος έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος υποδοχής, έχει αποκτήσει ουσιώδη σημασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του τόπου διαπραγμάτευσης συνάπτουν αναλογικές ρυθμίσεις συνεργασίας.

(3) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για να διευκολύνει τη συνδρομή που προβλέπεται στο εδάφιο (1). Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να ασκεί τις εξουσίες της, για τους σκοπούς της συνεργασίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ακόμα και όταν η ερευνούμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση του κυπριακού δικαίου.

(4)(α) Εάν η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας που θεσπίζεται προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ή προς τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, το γνωστοποιεί, με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο, στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους και στην ΕΑΚΑΑ.

(β) Σε περίπτωση λήψης από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα γνωστοποίησης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το Άρθρο 79, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, κατά περίπτωση -

(i) Προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, ενημερώνει τη γνωστοποιούσα αρμόδια αρχή που την πληροφόρησε και την ΕΑΚΑΑ για τα αποτελέσματα των ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις, και

(ii) δεν θίγει τις αρμοδιότητες της γνωστοποιούσας αρμόδιας αρχής.

(5)(α) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (4), έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρμόδιες αρχές στοιχεία αναφορικά με-

(i) Τυχόν απαίτηση για τη μείωση του μεγέθους θέσης ή ανοίγματος, σύμφωνα με το άρθρο 70(2)(ιε)∙

(ii) τυχόν περιορισμούς της δυνατότητας προσώπων να διενεργούν συναλλαγές σε παράγωγο επί εμπορευμάτων, σύμφωνα με την το άρθρο 70(2)(ιστ).

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση περιλαμβάνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις λεπτομέρειες της απαίτησης ή της ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 70(2)(ι), συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων στα οποία απευθύνεται και τους λόγους, καθώς επίσης και το πεδίο εφαρμογής των ορίων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 70(2)(ιστ), συμπεριλαμβανομένων του ενδιαφερομένου προσώπου, των εφαρμοστέων χρηματοοικονομικών μέσων, τυχόν ορίων στο μέγεθος των θέσεων που δύναται να κατέχει το πρόσωπο ανά πάσα στιγμή, τυχόν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 58 και τους λόγους για τις εξαιρέσεις αυτές.

(γ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη στιγμή κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ η δράση ή το μέτρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να προβεί στη γνωστοποίηση, σε λιγότερο από 24 ώρες από το χρονικό σημείο που το μέτρο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειδοποίηση 24 ώρες πριν.

(δ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει σχετική γνωστοποίηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, δύναται να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 70(2)(ιε) ή (ιστ), εάν ικανοποιείται ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου της άλλης αρμόδιας αρχής. Η Επιτροπή ή Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνει επίσης σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο όταν προτίθεται να λάβει μέτρα.

(ε) Εάν μια ενέργεια, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ή (ii) της παραγράφου (α), σχετίζεται με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας ο οποίος έχει ιδρυθεί διά του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

(6) Αναφορικά με τα δικαιώματα εκπομπής, έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία των αγορών άμεσης παράδοσης (spot) και των αγορών δημοπρασιών και με τις αρμόδιες αρχές, τους διαχειριστές των μητρώων και του λοιπούς δημόσιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τον περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δύναται να έχει ενοποιημένη εικόνα των αγορών δικαιωμάτων εκπομπής.

(7) Αναφορικά με τα παράγωγα επί γεωργικών προϊόντων, έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρει σε και συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη, τη διοίκηση και τη ρύθμιση των φυσικών γεωργικών αγορών, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.