Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, σε επιτόπιες εξακριβώσεις ή σε έρευνες

81.-(1)(α) Αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δύναται να ζητεί τη συνεργασία έκαστης εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας σε εποπτικές δραστηριότητες ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. Στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ που είναι εξ αποστάσεως μέλη ή συμμετέχοντες ρυθμιζόμενης αγοράς εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους δύναται να απευθυνθεί απευθείας σε αυτές.

(β) Σε περίπτωση ΕΠΕΥ που είναι εξ αποστάσεως μέλη ή συμμετέχοντες ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, η Επιτροπή δύναται να απευθυνθεί απευθείας σε αυτές, οπότε ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως μέλους ή συμμετέχοντος.

(2) Όταν υποβάλλεται στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα αίτημα σχετικό με επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, αυτή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της-

(α) Προβαίνει η ίδια στην εξακρίβωση ή έρευνα,

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να διεξαγάγει την εξακρίβωση ή έρευνα,

(γ) αναθέτει σε ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες να διεξαγάγουν την εξακρίβωση ή έρευνα.