Υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ όταν ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους

30.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), η ΚΕΠΕΥ δύναται να ορίζει συνδεδεμένους αντιπροσώπους για την προώθηση των υπηρεσιών της, για την προσέλκυση πελατών ή δυνητικών πελατών ή τη λήψη εντολών από πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και τη διαβίβασή τους, για τη διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και υπηρεσίες που προσφέρει η ΚΕΠΕΥ.

(2)(α) Η ΚΕΠΕΥ, που αποφασίζει να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εξακολουθεί να ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων για κάθε πράξη ή παράλειψη του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, όταν αυτός ενεργεί για λογαριασμό της. Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος κοινοποιεί την ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί και την ΚΕΠΕΥ την οποία αντιπροσωπεύει όποτε έρχεται σε επαφή με πελάτη ή δυνητικό πελάτη ή προτού συναλλαχθεί μαζί του.

(β) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ελέγχει τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, ώστε να διασφαλίζει ότι η ίδια συνεχίζει να συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ακόμα και όταν ενεργεί μέσω συνδεδεμένων αντιπροσώπων.

(3)(α) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία εγγράφονται στο δημόσιο μητρώο που συστήνει η Επιτροπή.

(β) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν επαρκώς καλή φήμη και κατέχουν τις κατάλληλες γενικές, εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που τους επιτρέπουν να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία ή την παρεπόμενη υπηρεσία και να ανακοινώνουν με ακρίβεια στον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προτεινόμενη υπηρεσία.

(γ) Το μητρώο επικαιροποιείται τακτικά και είναι δημόσια διαθέσιμο.

(4) Η ΚΕΠΕΥ, που ορίζει συνδεδεμένους αντιπροσώπους, οφείλει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο δυσμενών επιπτώσεων των μη υποκείμενων στον παρόντα Νόμο δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου στις δραστηριότητες που αυτός ασκεί για λογαριασμό της ΚΕΠΕΥ.

(5) Η ΚΕΠΕΥ ορίζει ως συνδεδεμένους αντιπροσώπους μόνο πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) ή στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα άλλων κρατών μελών τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει των οικείων νομοθεσιών τους που θεσπίζονται προς συμμόρφωση με το Άρθρο 29, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(6) Η Επιτροπή δύναται με οδηγίες της να θεσπίζει διατάξεις αυστηρότερες από τις οριζόμενες στο παρόν άρθρο ή να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για τους εγγεγραμμένους εντός της Δημοκρατίας συνδεδεμένους αντιπροσώπους.