Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών

29.-(1) Η ΚΕΠΕΥ, που έχει λάβει άδεια να εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών, εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς που παρέχουν έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών των πελατών της, σε σχέση με τις εντολές άλλων πελατών της ή τις θέσεις διαπραγμάτευσης της ίδιας. Οι εν λόγω διαδικασίες ή μηχανισμοί επιτρέπουν την εκτέλεση κατά τα άλλα συγκρίσιμων εντολών πελατών με βάση το χρόνο λήψης τους από την ΚΕΠΕΥ.

(2) Σε περίπτωση οριακής εντολής πελάτη που αφορά μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης και που δεν εκτελείται αμέσως με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ΚΕΠΕΥ οφείλει, εκτός εάν ο πελάτης δώσει ρητά άλλες οδηγίες, να λάβει μέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής, δημοσιοποιώντας αμέσως την οριακή εντολή του πελάτη με τρόπο εύκολα προσβάσιμο στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η ΚΕΠΕΥ θεωρείται ότι εκπλήρωσε την εν λόγω υποχρέωσή της εάν έχει διαβιβάσει την οριακή εντολή του πελάτη σε τόπο διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή δύναται να απαλλάσσει από την υποχρέωση δημοσιοποίησης της οριακής εντολής που είναι μεγάλου μεγέθους, σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.