Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Γενικός Διευθυντής οργανισμού δημόσιου δικαίου» σημαίνει το πρόσωπο που προΐσταται του οργανισμού δημόσιου δικαίου και περιλαμβάνει τον υπάλληλο που κατέχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση στον οργανισμό δημοσίου δικαίου με οποιοδήποτε άλλο τίτλο·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο απασχολείται ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία ή ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, σε οργανισμό δημοσίου δικαίου του οποίου η σύμβαση απασχόλησης μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ή οιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας·

«οργανισμός δημόσιου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ιδρυθέν ή ιδρυόμενο με νόμο και κάθε οργανισμό δημόσιου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύθηκε ή ιδρύεται προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου παρέχονται ή είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία εξαιρουμένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης∙

«Προϊστάμενος Τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.