Διαδικασία απόσπασης

4.-(1)(α) Κάθε εισήγηση για απόσπαση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από τη δημόσια υπηρεσία σε οργανισμό δημόσιου δικαίου υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών από το Γενικό Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου στον οποίο θα αποσπαστεί ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, μαζί με τις απόψεις της αρμόδιας αρχής της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία απασχολείται ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου.

(β) Κάθε εισήγηση για απόσπαση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από οργανισμό δημόσιου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή τον Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου στο οποίο θα αποσπαστεί ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, μαζί με τις απόψεις του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου όπου απασχολείται ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απόσπαση, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β), συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών και οι θέσεις του επηρεαζόμενου εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου για τη σκοπούμενη απόσπαση.

(2) O αριθμός των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου οργανισμού δημόσιου δικαίου που μπορεί να βρίσκεται σε απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ή το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου του οργανισμού του δημόσιου δικαίου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο.

(3) Η διάρκεια απόσπασης, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται να υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να ανανεώνεται για μία μόνο τριετή περίοδο, αφού προηγουμένως ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1), αναλόγως της περίπτωσης, εκτός στις περιπτώσεις που οι υπηρεσιακές ανάγκες στο Υπουργείο/Ανεξάρτητο Γραφείο/ Υπηρεσία/Τμήμα έχουν εκλείψει.

(4) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξακολουθεί να είναι εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στο Υπουργείο /Ανεξάρτητο Γραφείο/Υπηρεσία/Τμήμα ή στον οργανισμό δημόσιου δικαίου από όπου αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπηρεσίας, προκειμένου για εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου οργανισμού δημόσιου δικαίου ή του οικείου Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημοσίου δικαίου, προκειμένου για εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού δημόσιου δικαίου.