Αξιολόγηση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και της διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται σε αυτόν, η αξιολόγηση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας ο οποίος αποσπάται σε οργανισμό δημόσιου δικαίου διενεργείται από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας ή Ανεξάρτητης Υπηρεσίας από όπου αυτός προέρχεται, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου όπου αυτός αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(2) Η αξιολόγηση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου οργανισμού δημοσίου δικαίου, ο οποίος αποσπάται στη δημόσια υπηρεσία, διενεργείται από τον οικείο Γενικό Διευθυντή του οργανισμού δημοσίου δικαίου από τον οποίο αυτός προέρχεται ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο του εν λόγω οργανισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του Προϊσταμένου Τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας όπου αυτός αποσπάσθηκε.