Αρμοδιότητα διενέργειας αποσπάσεων

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και των νόμων που ρυθμίζουν, αντίστοιχα, θέματα εκάστου οργανισμού δημόσιου δικαίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, να αποφασίζει για την απόσπαση-

(α) Eργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από τη δημόσια υπηρεσία σε οργανισμό δημόσιου δικαίου,

(β) εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από οργανισμό δημόσιου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία.