Ωφελήματα και απολαβές

6.-(1) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις που είχε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ο δε χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία για οποιοδήποτε σκοπό.

(2) Οι απολαβές εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται από τη δημόσια υπηρεσία ή τον οργανισμό δημόσιου δικαίου όπου ανήκει και υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις και/ή συνεισφορές που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι η δημόσια υπηρεσία και/ή ο οργανισμός δημόσιου δικαίου όπου ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου αποσπάται, δύναται να καταβάλλουν ολόκληρο ή μέρος των απολαβών του αποσπασθέντος εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στον οικείο οργανισμό δημόσιου δικαίου ή στη δημόσια υπηρεσία, αντίστοιχα, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου και του επηρεαζόμενου οργανισμού δημόσιου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.