Διοικητικό πρόστιμο για εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε αποθήκες εκτός της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων

37.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι προδιαγραφές καυσίμου σε οποιαδήποτε αποθήκη, πλην της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων, δεν συνάδουν με τις εκάστοτε καθοριζόμενες για το εν λόγω καύσιμο, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης στην οποία εντοπίστηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της αποθήκης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή, καταβάλλει στο Υπουργείο το διοικητικό πρόστιμο.