Αδικήματα και ποινές

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51:

Νοείται ότι, η χρήση καυσίμων τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους, δεν αποτελεί αδίκημα·

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(δ) παραλείπει να παράσχει σε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων οποιανδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής ή/και Επιθεωρητής Πλοίων για τον σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(ε) προβαίνει σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων·

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση η οποία υποβάλλεται σε αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 10·

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 10·

(θ) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και το ποσοστό μείωσης των εκπομπών που επιτεύχθηκε∙

(ι) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσής του για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές∙

(ια) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιβ) αμελεί να καταχωρίζει ή καταχωρίζει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων της Ένωσης ή/και στην εθνική βάση δεδομένων όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιγ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως τοπικού προμηθευτή καυσίμων πλοίων·

(ιδ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση-

(α) για τον ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος από ντεπόζιτο του οποίου λήφθηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, το ότι δεν γνώριζε την ποιότητα του εν λόγω πετρελαιοειδούς ή καυσίμου,

(β) για τον πρατηριούχο ο οποίος προμηθεύτηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο από προμηθεύτρια εταιρεία, το ότι δεν γνώριζε ότι διέθετε στην αγορά εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο.

(3) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό Διάταγμα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης που συνιστά το αδίκημα.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.