Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου

34. Η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας, περιλαμβανομένου του βιοαερίου, για σκοπούς του εδαφίου (9) του άρθρου 26 καθορίζεται σε Διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.