Αίτημα αρμόδιας αρχής προς την Επιτροπή για κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

33. Η αρμόδια αρχή δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα, το οποίο δύναται να βασίζεται σε αίτημα οικονομικού φορέα, για να εξετάσει κατά πόσο έχουν τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας και τα ελάχιστα όρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.