Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα καύσιμα τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας ή/και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς και σε κυπριακά πλοία.

(2) Όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, περιλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των σκαφών αναψυχής, όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων στον παρόντα Νόμο καθορίζονται-

(α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και

(β) στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.

(3) Στον παρόντα Νόμο καθορίζονται όρια περιεκτικότητας σε θείο ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων πετρελαίου ως προϋπόθεση για τη χρήση τους εντός της επικράτειας, των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ή των ζωνών ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οι οποίες οφείλονται στην καύση τους, και η εξ αυτού μείωση των επιβλαβών συνεπειών των εκπομπών αυτών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

(4) Στον παρόντα Νόμο καθιερώνονται κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

(5) Στον παρόντα Νόμο καθορίζονται υποχρεώσεις για τους προμηθευτές καυσίμων, περιλαμβανομένων και αυτών που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στον τομέα των μεταφορών.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.