Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) ο καθορισμός των προδιαγραφών των καυσίμων και η θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων και

(β) ο καθορισμός κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας και ο έλεγχος της τήρησής τους, προκειμένου να προσμετρούν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.