Εξουσία για έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό λόγω αλλαγής στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου

50.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές για ένα ή περισσότερα συστατικά βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω έκτακτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζόμενων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας (EE) 2016/802, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές περιεκτικότητας σε θείο του βαρέως μαζούτ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω ξαφνικής αλλαγής στην προμήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών για την περιεκτικότητα σε θείο των εν λόγω καυσίμων στη Δημοκρατία.