Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

49.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εμπορία ή χρήση των πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(β) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται και για την έκδοση αδειών·

(γ) εν γένει τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν την εμπορία και χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.