Διοικητικό πρόστιμο για χρήση εκτός προδιαγραφών καυσίμων πλοίων

39.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται από πλοίο καύσιμα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), όπως καθορίζεται στο Παράρτημα VI, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση της απαγόρευσης απόπλου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 12, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο στο Υπουργείο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό προς όφελος του Υπουργείου, με όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.