Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου

40.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής-

(α) ενώπιον του Υφυπουργού Ναυτιλίας κατά της απόφασης απαγόρευσης απόπλου·

(β) ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου·

εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3)(α) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται ενώπιόν του δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, και δύναται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, να ακούσει ή με άλλον τρόπο να παράσχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών, ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου ή Υφυπουργείου του, αντίστοιχα, να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(4) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης απόφασης απαγόρευσης απόπλου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.