Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσον αφορά τα λιμάνια και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας όσον αφορά τις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, επιτρέπει σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Aποκλειστική Oικονομική Ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκυκλίους για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2)(α) Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.

(β) Οι ισοδύναμες τιμές των εκπομπών καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(3) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μέθοδοι μείωσης εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Τα ελλιμενισμένα πλοία ενθαρρύνονται, όπου είναι εγκατεστημένα, να χρησιμοποιούν συστήματα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών.