Έγκριση μεθόδων μείωσης εκπομπών

14.-(1) Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου και τις Γνωστοποιήσεις και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15.

(γ) τα αποτελέσματα για το περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμανιών, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών. και

(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.