Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων

11.-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του-

(α) να παρουσιάσει μητρώο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης· και

(β) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του, και, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δεν υπήρχαν τέτοια καύσιμα πλοίων διαθέσιμα για αγορά:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από τον σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του, για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

(2) Σε περίπτωση που πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται, ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που απαιτείται να γίνουν, περιλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της Δημοκρατίας οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ενημερώνει άμεσα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τον Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της αλλοδαπής οφείλει να ενημερώσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού του.

(5) Σε περίπτωση που πλοίο προσεγγίσει λιμάνι της Δημοκρατίας και έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.