Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου

10.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι καύσιμο, μετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες σε Διατάγματα του Υπουργού προδιαγραφές, να ζητήσει επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που μέσω του εργαστηριακού ελέγχου αποδεικνύεται ότι καύσιμο δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές, ο Αρχιεπιθεωρητής-

(α) εκδίδει ειδοποίηση απαγόρευσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης˙ και

(β) ζητεί από Εντεταλμένο Επιθεωρητή να προβεί στη σφράγιση αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Εντεταλμένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία σφράγισης προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να απομονώσει την αποθήκη από τα υπόλοιπα συστήματα, είτε με αποσύνδεσή της είτε κλείνοντας τις βάνες παροχής καυσίμου, τις οποίες και σφραγίζει˙

(β) σφραγίζει όλα τα σημεία της αποθήκης που κρίνει αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αποθήκη δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί˙

(γ) επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αποθήκης κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το καύσιμο είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(δ) σε περίπτωση που η αποθήκη είναι συνδεδεμένη με αντλία πρατηρίου, ζητεί από τον υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας από την αποθήκη στην αντλία κλείσουν˙

(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα της αντλίας και επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αντλίας κόκκινη ταινία, πάνω στην οποία αναγράφεται συνεχώς με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το καύσιμο είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει γραπτό σχέδιο ενεργειών για έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια ο τρόπος διαχείρισης του εκτός προδιαγραφών καυσίμου και η πλήρωση της αποθήκης με νέο εντός προδιαγραφών καύσιμο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αποθήκη παύσει να λειτουργεί ως αποθήκη καυσίμου, δεν πληρούται με νέο εντός προδιαγραφών καύσιμο.

(4)(α) Ο Αρχιεπιθεωρητής, σε περίπτωση που το σχέδιο ενεργειών δεν τον ικανοποιεί, υποδεικνύει στον υπεύθυνο της αποθήκης τυχόν τροποποιήσεις ή/και βελτιώσεις τις οποίες ο υπεύθυνος αποθήκης οφείλει να λάβει υπόψη.

(β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειών.

(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει τον υπεύθυνο της αποθήκης για την απόφασή του σχετικά με το σχέδιο ενεργειών.

(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής δεν ικανοποιείται από το αναθεωρημένο σχέδιο, η πιο πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής, προσωπικά ή μέσω Εντεταλμένου Επιθεωρητή, επιβλέπει την εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου ενεργειών, προκειμένου να αποφασίσει για την έκδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου ενεργειών, εκδίδει ειδοποίηση επαναλειτουργίας, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης.

(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποθήκης δεν προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου, ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης σύμφωνα με το Παράρτημα V, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το εκτός των καθοριζόμενων προδιαγραφών καύσιμο λήφθηκε από αποθήκη, ο Αρχιεπιθεωρητής, επιπροσθέτως των πιο πάνω ενεργειών-

(α) ενημερώνει την προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με την ανεύρεση σε αποθήκη καυσίμου που δεν συνάδει με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές˙

(β) σε περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία έχει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρατηρίου ή αποθήκης με καύσιμα, καλεί την προμηθεύτρια εταιρεία να συμμετέχει στην απομάκρυνση του καυσίμου από την αποθήκη, στον καθαρισμό της αποθήκης, στη διάθεσή του εκτός προδιαγραφών καυσίμου ως καυσίμου άλλης κατηγορίας ή ως αποβλήτου καυσίμου ή στη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου εγγυάται τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση το σχέδιο ενεργειών που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (3) περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η προμηθεύτρια εταιρεία.

(9)(α) Σε περίπτωση που το καύσιμο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο άλλης κατηγορίας, διατίθεται ως απόβλητο καύσιμο.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με την αρμόδια δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω καύσιμο διατίθεται ως απόβλητο.