Εξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

(α) Τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις∙

(β) τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα∙

(γ) συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τη ρύθμιση των ελέγχων των καυσίμων πλοίων∙

(δ) παρακολουθεί τη συμμόρφωση των προδιαγραφών της βενζίνης και του ντίζελ που διατέθηκαν στη Δημοκρατία με βάση τις αντίστοιχες αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(ε) ζητεί από τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εμπορία καυσίμων πληροφόρηση για τις πρόσθετες ουσίες που περιέχουν τα πετρελαιοειδή και καύσιμα που διατίθενται στην αγορά:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή χειρίζεται την εν λόγω πληροφόρηση ως εμπιστευτική, νοουμένου ότι έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από το πρόσωπο που προβαίνει σε εμπορία καυσίμων·

(στ) τηρεί, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

(ζ) λαμβάνει όλα τα μέτρα προώθησης της διαθεσιμότητας των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(η) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, αναφορικά με τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29·

(θ) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 31·

(ι) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 28·

(ια) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και κατά πόσο η δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι αληθής·

(ιβ) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος και κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·

(ιγ) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές καυσίμων και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ή καταναλώνουν βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας τα οποία πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(ιδ) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδοτική στήριξη με βάση τα εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δύναται να τους καταβληθεί η επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία·

(ιε) ενημερώνει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών αειφορίας·

(ιστ) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, προκειμένου να διακοπεί η οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχα.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο κατά την κρίση της οργανισμό ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο.